Odluka o poništenju odluke o izboru i imenovanju ravnatelja (m/ž) - Dom Ličko - senjske županije

Na temelju članka 28. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Gospić, na IX. sjednici održanoj dana 27.12.2016.g. Upravno vijeće Doma donijelo je

ODLUKU O PONIŠTENJU ODLUKE O IZBORU I IMENOVANJU RAVNATELJA (m/ž) DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

I.

Poništava se Odluka o izboru i imenovanju ravnateljice Doma, donesena 18. studenog 2016.g. na VIII. sjednici Upravnog vijeća Doma, kojom je Jelena Pezelj Starčević, imenovana ravnateljicom Doma.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Na temelju Rješenja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Zagreb od 12.prosinca 2016.g., KLASA.UP/I-550-06/16-07/76, URBROJ.519-04-2-1-2/2-16-2, a po provedenom inspekcijskom nadzoru u Domu za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije u Gospiću, poništava se Odluka o izboru i imenovanju ravnateljice Doma, donesena 18. studenog 2016.g., kojom je Jelena Pezelj Starčević, imenovana ravnateljicom Doma.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nije dopuštena Žalba, ali se može pokrenuti sudski spor pred nadležnim sudom u roku od 30 dana od dana primitka ove Odluke.

Odluka o ponistenju – ravnatelj-ica (pdf)

Back to top