Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja (m/ž) - Dom Ličko - senjske županije

Na temelju članka 28. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Gospić, na XII. sjednici održanoj dana 16.03.2017.g. Upravno vijeće Doma donijelo je

ODLUKU O IZBORU I IMENOVANJU RAVNATELJA (m/ž)
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

I.

Ivan Bronzović, dipl.učitelj, imenuje se ravnateljem Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije.

II.

Mandat ravnatelja  Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije traje četiri (4) godine, počevši sa danom 03.04.2017.g.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Na temelju članaka 40. i  41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“  broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članaka 153. 154. i 155. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16) i  članka 28. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije raspisalo je Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž) Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 14/17 od 15.02.2017.g., kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, javnom glasilu „24 SATA“, Internet stranici Doma www.dom-lickosenjska.hr  i na oglasnoj ploči Doma.

Na raspisani natječaj je, unutar natječajnog roka, pristiglo četiri (4) prijava na natječaj.

Prijave na natječaj, sa svom priloženom dokumentacijom članovi Upravnog vijeća zaprimili su i otvorili na XI. sjednici Upravnog vijeća Doma, dana 13.03.2017.godine.

Na sjednici Upravnog vijeća dana 16.03.2017.g.utvrđeno je da svi kandidati ispunjavaju uvjete natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Doma (m/ž).

Upravno vijeće Doma je, nakon što je pregledalo prijave kandidata, kao i priloženu dokumentaciju i rasprave po prijavama, javnim glasovanjem za ravnatelja Doma jednoglasno izabralo Ivana Bronzovića, dipl.učitelja.

Ravnatelj je imenovan na razdoblje od četiri (4) godine, počevši od 03.04.2017.g..

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nije dopuštena Žalba, ali se može pokrenuti sudski spor pred nadležnim sudom u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke. Nezadovoljni kandidat ima pravo, u roku za podnošenje tužbe, izvršiti uvid u  natječajnu dokumentaciju u Upravi Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Mario Barković, dipl.ing.

Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja-ice (pdf)

Back to top