Obavijest ponuditeljima – lož ulje – 2017. - Dom Ličko - senjske županije

NARUČITELJ
Naziv: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE
Sjedište: VRTLARSKA ULICA 36/38, 53000 GOSPIĆ
OIB:29577971491
Tel. / faks: 053 572 813, 053 574 800
Internetska adresa: www.dom-lickosenjska.hr
Adresa e-pošte: dom.za.starije.i.nemocne.osobe@gs.t-com.hr

OBAVIJEST PONUDITELJIMA

Za predmet nabave:
Nabava i dostava lož ulja ekstra lakog LU – EL za potrebe grijanja Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije.
CPV oznaka i naziv: 09135100-5 ulje za loženje,
Mijenja se rok za dostavu ponude, pa je krajnji rok za dostavu ponuda:

24.11.2016. do 09:00 sati

Sukladno članku 35.st. 5. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), budući da je dana 14.11.2016.g. izmijenjen troškovnik, produžuje se rok za dostavu ponude za 10 dana (za postupak javne nabave male vrijednosti).

Upit ponuditelja:
„Obzirom da je došlo do promjene roka za dostavu ponuda sa 16.11.2016. na 24.11.2016. godine, a u samom postupku nabave traženo je jamstvo u obliku bankarske garancije sa rokom važenja 125 dana od dana otvaranja ponuda, je li potrebno dostaviti i dodatak garanciji sa produženjem roka valjanosti za dodatnih 8 dana.“
Očitovanje naručitelja:
Nije potrebno dostavljati dodatak bankarskoj garanciji sa produženjem roka valjanosti za dodatnih 8 dana.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja

Obavijest ponuditeljima – loz ulje – 2017 (pdf)

Back to top