Natječaj – zapošljavanje: med. sestra/tehničar i njegovatelj/ica - Dom Ličko - senjske županije

Na temelju članka 33. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), ravnatelj Doma za starije osobe i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radna mjesta:

 

1.medicinska sestra/tehničar – 2 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Mjesto rada: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić.

 

Uvjeti:

  1. završeno srednjoškolsko obrazovanje za med. sestru/tehničara
  2. položen stručni ispit za zdravstvenog radnika (med. sestru/tehničara)
  3. odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore (važeća licenca)
  4. najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  5. da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,16/17 i 130/17).

 

2.njegovatelj/ica – 2 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od jednog mjeseca.

Mjesto rada: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Podružnica Udbina, Krbavska ulica 2, 53234 Udbina.

Uvjeti:

  1. završena osnovna škola i tečaj za njegu
  2. da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17).

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici neposredno ili poštom na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, s naznakom: »Prijava na javni natječaj« – i s navođenjem radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

 

Rok za dostavu prijava je 15 dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije  (www.dom-lickosenjska.hr), a sukladno čl. 10. st. 1. t. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15).

 

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dom za starije  i nemoćne osobe Ličko – senjske županije  kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ravnatelj:
Ivan Bronzović, dipl. učitelj

Natjecaji – zaposljavanje (pdf)

 

Back to top