Natječaj za zakup pomoćne zgrade - Dom Ličko - senjske županije

Na temelju članka 6. st.1.  Zakona o zakupu („Narodne novine“ broj 125/2011 i 64/2015.g.)  i članka 4.  Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Ličko – senjske županije i pravnih osoba u njenom vlasništvu ili pretežitom vlasništvu („Županijski glasnik“ broj 10/12),  Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije raspisuje

N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP POMOĆNE ZGRADE DOMA

 

             Predmet zakupa je:

 1. pomoćna zgrada Doma u  Gospiću, Vrtlarska ulica 36/38, površine  108,24  m²

               –    namjena: prenamjena (rekonstrukcija) pomoćne zgrade u toplovodnu kotlovnicu za grijanje  na bio masu (drvna sječka i piljevina)  i poslove vezane za proizvodnju toplinske energije tj. zagrijavanje prostora Doma,

 • početni iznos mjesečne zakupnine: 3.250,00 kuna, uvećano za iznos PDV-a
 • trajanje zakupa: 10 godina

Pomoćna zgrada Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije je pomoćna zgrada za koju je potrebno izvršiti rekonstrukciju – prenamjenu u toplovodnu kotlovnicu na bio masu  (drvna sječka, piljevina) za što je potrebno ishoditi Odobrenje za građenje kod Upravnog  odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko – senjske županije i obaviti  građevinske radove koji prema predračunu iznose  251.000,00 kuna. Kapitalno ulaganje i troškovi prenamjene  prostora, prema valjanim i od strane zakupodavca odobrenim troškovima, odbijaju se od cijene zakupnine

 

PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:

 • osnovne podatke o ponuditelju  (prebivalište, državljanstvo za fizičke osobe i podatke o OIB-u, obrtnicu i rješenje o obrtu,  dokaz o upisu u upisnik nadležnog registra za pravne osobe),                                                                                                                                                                 –  podatke o dosadašnjem radu ponuditelja,
 • dokaz da ponuditelji  ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora,
 • dokaz o prvenstvenom pravu – ako postoji (dokaz kojim osobe iz stavka 1. članka 132. Zakona o hrvatskim braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude, dokazuju svoj status),
 • dokaz ponuditelja o uplati jamčevine u visini dvostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine. Jamčevina najpovoljnijeg ponuditelja zadržava se i uračunava u zakupninu. Ponuditelji mogu odustati od ponude prije otvaranja ponuda i u tom slučaju ima pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustajanja od ponude prije otvaranja ponuda i u tom slučaju imaju pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustajanja od ponude nakon provedenog postupka otvaranja pisanih ponuda gubi se pravo na povrat jamčevine. Jamčevine uplaćene od ponuditelja čije ponude nisu prihvaćene vratit će im se najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,
 • izjavu ponuditelja  da prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o davanju u zakup poslovnog prostora, te da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup,
 • izjavu ponuditelja a da preuzima poslovni prostor u viđenom stanju i da se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnove i poslovodstva bez naloga (bez obzira da li će u poslovni prostor ulagati sa ili bez suglasnosti zakupodavca),
 • izjavu natjecatelja da se, ukoliko bude izabran najpovoljnijim ponuditeljem i ako s njim bude zaključen ugovor o zakupu, obvezuje ishoditi sva odobrenja potrebna za obavljanje djelatnosti.  
 • opširan opis ponude, odnosno sadržaj i vrstu usluga koja će se pružati,
 • potvrdu porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava. Ponude onih ponuditelja koji po toj osnovi imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja, ili onih ponuditelja kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja,  neće se razmatrati,
 • Izjavu ponuditelja da će ukoliko bude ocijenjen najpovoljnijim ponuditeljem, a prije potpisivanja ugovora o zakupu, dostaviti zakupodavcu solemniziranu zadužnicu koja pokriva godišnji iznos zakupnine.

Jamčevina se uplaćuje na račun Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, HR0423400091100129149, poziv na broj: HR99 – OIB za fizičke osobe ili za pravne osobe.

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

 • najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Poslovni prostor može se pogledati dana od  08. do 15. lipnja  2018. godine  od 09,00 sati do  09,30 sati, kao i izvršiti uvid u zapisnik sa utvrđenim elementima kvalitete i opremljenosti poslovnog prostora.

DOSTAVLJANJE PONUDA:

            – pismene ponude sa svim prilozima poslati poštom ili predati neposredno u zatvorenoj koverti na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, sa naznakom “ZA NATJEČAJ – s pozivom na KLASU- NE OTVARAJ” najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

            Ponuda za natječaj podnosi se na obrascima u privitku natječaja.

            Javno otvaranje ponuda održati će se dana  21.lipnja 2018.godine  u 11,00 sati, u zgradi Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić.

Uvođenje u posjed izvršiti će se odmah po potpisivanju ugovora.

            Zakupnik je dužan početi obavljati djelatnost u roku od 15 dana od dana potpisa ugovora o zakupu.     

            Povjerenstvo za provedbu natječaja za davanje u zakup pomoćne zgrade neće uzeti u razmatranje ponude ponuditelja koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Republici Hrvatskoj, jedinicama lokalne ili jedinicama područne (regionalne) samouprave te pravnim osobama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima neodobreno prekoračenje  roka podmirenja obveza ili onih ponuđača  kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja. 

            Ravnatelj Doma zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuditelja.

 

                                                                                                          Ravnatelj:

                                                                                              Ivan Bronzović, dipl. učitelj

Natjecaj za zakup (pdf)

 

 

Back to top