Natječaj za stručno osposobljavanje - Dom Ličko - senjske županije

Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, OIB: 29577971491, raspisuje

NATJEČAJ
ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

– za radno mjesto Referent za plan, analizu, izvješćivanje i obračun plaća izvršitelja 1 na određeno, puno radno vrijeme (12 mjeseci).

Mjesto rada: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić.

Na Natječaj se mogu javiti nezaposlene osobe do navršenih 30 godina, koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale, te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana, koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

– završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij, ili integrirani preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij, odnosno preddiplomski ili diplomski stručni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog usmjerenja,

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  1. presliku osobne iskaznice ili Domovnicu – dokaz o državljanstvu RH
  2. dokaz o stečenom akademskom zvanju i stupnju
  3. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
  4. Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (ne starije od 6 mjeseci)
  5. uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  6. Uvjerenje/Potvrda o statusu nezaposlene osobe od HZZ-a
  7. životopis (vlastoručno potpisan).

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, uz naznaku «Za natječaj – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa».

Osobe koje ne podnesu potpunu (urednu) i pravodobnu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ravnatelj:
Ivan Bronzović, dipl. učitelj

Natjecaj za strucno osposobljavanje (pdf)

Back to top