Natječaj za radno mjesto : stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj - Dom Ličko - senjske županije

Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, OIB: 29577971491, raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

za radno mjesto stručni suradnik/suradnica: – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za nenazočnu radnicu)
Mjesto rada: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić.

Uvjeti:

 • završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog usmjerenja,  završen stručni studij radne terapije,
 • godina radnog iskustva u propisanom akademskom zvanju i stupnju
 • položen stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • nepostojanje zapreka iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13., 152/14,  99/15, 52/16 i 16/17)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: 

 1. presliku osobne iskaznice
 2. izvornik ili ovjerenu presliku diplome o stečenom akademskom zvanju i stupnju
 3. dokaz o položenom stručnom ispitu (izvornik ili ovjerena preslika)
 4. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (ne starije od 6 mjeseci)
 5. uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 6. životopis (vlastoručno potpisan)

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, uz prijavu su dužni dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Prijave na natječaj  s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, uz naznaku «Za natječaj – stručni suradnik».

Osobe koje ne podnesu potpunu (urednu) i pravodobnu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                          Ravnatelj:

                                                                                                 Ivan Bronzović, dipl.uč.

Natjecaj radni terapeut (pdf)

Back to top