Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme - Dom Ličko - senjske županije

Na temelju članka 33. Statuta Doma za starije osobe Ličko – senjske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/2022), ravnateljica Doma za starije osobe Ličko – senjske županije, raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radna mjesta:

 1. medicinska sestra/tehničar – 4 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme
 2. čistačica (m/ž) 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme
 3. socijalni radnik (m/ž) 1 izvršitelj – na neodređeno puno radno vrijeme
 4. pomoćni radnik u kuhinji (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme
 5. kuhar (m/ž) – 1 izvršitelj – na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto pod red.br. 1.:

 1. završeno srednjoškolsko obrazovanje za med. sestru/tehničara
 2. položen stručni ispit za zdravstvenog radnika (med. sestru/tehničara)
 3. odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore (važeća licenca)
 4. 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 5.  da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • osobnu iskaznicu i/ili domovnicu (preslika)
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od jednog mjeseca od dana objave natječaja,
 • elektronički zapis (ili potvrdu) izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca, preslike ugovora i sl.),
 • preslika svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika),
 • važeće odobrenje za samostalan rad,
 • izjava da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/2022, 46/22, 119/22).

Mjesto rada: Dom za starije osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić (2 izvršitelja)
Dom za starije osobe Ličko-senjske županije, Vladimira Nazora 16A, 53220 Otočac (2 izvršitelja)

Uvjeti za radno mjesto pod red.br. 2.:

 • završena osnovna škola
 • da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu obvezno priložiti:

 • životopis
 • osobnu iskaznicu i/ili domovnicu (preslika)
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od jednog mjeseca, od dana objave natječaja,
 • elektronički zapis (ili potvrdu) izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu,
 • preslika svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi,
 • izjava da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/2022, 46/22, 119/22).

Mjesto rada: Dom za starije osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić

Uvjeti za radno mjesto pod red.br. 3.:

 • završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij socijalnog rada,
 • 1. god. radnog iskustva
 • položen stručni ispit.
 • da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu obavezno priložiti:

 1. životopis
 2. osobnu iskaznicu i/ili domovnicu (preslika)
 3. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od jednog mjeseca, od dana objave natječaja,
 4. elektronički zapis (ili potvrdu) izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu,
 5. presliku diplome o završenom studiju,
 6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 7. izjava da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/2022, 46/22, 119/22).

Mjesto rada:Dom za starije osobe Ličko – senjske županije, Podružnica Udbina, Krbavska ulica 2, 53234 Udbina.

Uvjeti za radno mjesto pod red.br. 4.:

 • završena osnovna škola,
 • da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/2022, 46/22, 119/22)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu obavezno priložiti:

 • životopis
 • osobnu iskaznicu i/ili domovnicu (preslika)
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od jednog mjeseca, od dana objave natječaja,
 • elektronički zapis (ili potvrdu) izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu,
 • preslika svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi,
 • izjava da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/2022, 46/22, 119/22).

Mjesto rada: – Dom za starije osobe Ličko – senjske županije, Podružnica Udbina, Krbavska ulica 2, 53234 Udbina.

Uvjeti za radno mjesto pod red.br. 5.:

 • završeno srednjoškolsko obrazovanje za kuhara,
 • da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/2022, 46/22, 119/22)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • osobnu iskaznicu i/ili domovnicu (preslika)
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od jednog mjeseca,od dana objave natječaja,
 • elektronički zapis (ili potvrdu) izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu,
 • preslika svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju za kuhara,
 • izjava da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/2022, 46/22, 119/22).

Mjesto rada: Dom za starije osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici neposredno ili poštom na adresu: Dom za starije osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, s naznakom: »Prijava na javni natječaj« – i s navođenjem radnog mjesta –na koje se kandidat prijavljuje.

Rok za dostavu prijava je 8 dana od objave ovog natječaja u „Narodnim novinama“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17., 98/19., 84/21.), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. navedenog zakona. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20
DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti dokaze iz članka 49. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prava pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%
20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o
%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.,), dužni su se pozvati na članak 9. navedenog zakona, te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01. , 94/01., 103/03., 148/13, 98/19.), dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili prednost pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum, itd.).

Dom za starije osobe Ličko-senjske županije zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, bez obrazloženja.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, Dom za starije osobe Ličko-senjske županije obrađuje osobne podatke koje kandidat dostavi u okviru svoje prijave na natječaj. Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Domu za obradu osobnih podataka u svrhu provedbe ovog natječaja te obavještavanja kandidata (pojedinačna obavijest, oglasna ploča, internetska stranica i dr.). Svaki kandidat može u bilo kojem trenutku povući privolu za obradu svojih osobnih podataka, što ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole. Povlačenjem privole za obradu osobnih podataka Dom za starije osobe Ličko-senjske županije neće se moći obratiti kandidatu za prijavu na natječaj.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka kandidat u vezi s obradom svojih podataka ima pravo na ispravak, na pristup, na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor radi obrade osobnih podataka te pravo na prigovor nadzornom tijelu.

Izabrani kandidat priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika, uz napomenu da nedostavljanje navedenog smatra se odustankom od prijema u službu.

Kandidati se primaju u radni odnos uz probni rad sukladno Pravilniku o radu.

Kandidati koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu dužni su pristupiti vrednovanju sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Domu za starije osobe Ličko – senjske županije.

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju ne smatra se kandidatom.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na ženski i muški rod, a prema Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine”, broj 82/08, 69/17) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo. Nepotpune, nepravodobne prijave i prijave osoba koje ne ispunjavaju formalne uvjete neće se razmatrati. O istome kandidatima će se dostaviti pisana obavijest protiv koje kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Natjecaj za prijam u radni odnos na neodredjeno vrijeme (pdf)

Back to top