Natječaj za izbor ravnatelja/ice Doma - Dom Ličko - senjske županije

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
OSOBE LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE
VRTLARSKA   46/48, 53000 GOSPIĆ
OIB: 29577971491

 

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama («Narodne novine» br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),  članka 133,134 i 135. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» br. 33/12) i članka 29. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Upravno vijeće Doma temeljem svoje Odluke ur.br.: 2125/75/1-3328/7 od 17.12.2012.godine raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma za starije i nemoćne osobe

Ličko – senjske županije

Uvjeti:

Za ravnatelja/icu  Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije  može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • završen diplomski ili poslijediplomski studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti,
  • najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi,
  • da ne postoji zapreka iz članka 205. stavka Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 33/12)

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Doma na mandat od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.

Osoba imenovana za ravnatelja/icu Doma sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na četiri godine.

Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

  • domovnicu
  • diplomu o stručnoj spremi
  • potvrdu o radnom stažu ili presliku radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu
  • uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 30 dana
  • životopis

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska 46/48, 53000 Gospić sa naznakom «Natječaj za ravnatelja/icu» u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pismeno obaviješteni o izboru u roku od 8 dana od izvršenog izbora.

 

Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije,
Vrtlarska 46/48, 53000 Gospić      

Preuzmite dokument u pdf formatu:

Natječaj za ravnatelja -icu Doma

Lijevi klik za otvaranje dokumenta u novom prozoru ili tabu / desni klik miša za spremanje na računalo.

Back to top