Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Doma (m/ž) - Dom Ličko - senjske županije

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članaka 153. 154. i 155. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16) i članka 28. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Upravno vijeće Doma na temelju svoje Odluke od 14.02.2017. godine raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije (m/ž)

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti
 • najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16)
 • da ima hrvatsko državljanstvo

Ako se na javni natječaj ne javi nijedan kandidat koji ispunjava navedene uvjete, za ravnatelja/icu Doma može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete:

 • završen odgovarajući preddiplomski studij socijalnog rada, socijalne politike, prava psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti
 • najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16)
 • da ima hrvatsko državljanstvo

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu ili presliku osobne iskaznice),
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata/kinje nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana.
 • životopis.

Prijave na natječaj s navedenim dokumentima o ispunjavanju traženih uvjeta, podnose se poštom preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, s naznakom «Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati» u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Natjecati se mogu ravnopravno osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni, s poukom, u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije

Predsjednik Upravnog vijeća:
Mario Barković, dipl.ing.

Natjecaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ice (pdf)

Back to top