Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Doma (m/ž) - Dom Ličko - senjske županije

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članaka 153. 154. i 155. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) i članka 28. Statuta Doma za starije osobe Ličko – senjske županije, Upravno vijeće Doma na temelju svoje Odluke od 15.02.2022. godine raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja Doma za starije osobe Ličko – senjske županije (m/ž)

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti,
 • najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)
 • da ima hrvatsko državljanstvo

Iznimno, ako se na javni natječaj ne javi nijedan kandidat koji ispunjava navedene uvjete iz stavka 1.podstavka 1. čl. 154. Zakona o socijalnoj skrbi, za ravnatelja Doma može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi i ispunjava uvjete iz stavka1. podstavaka 2. i 3. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Ravnatelja (m/ž) Doma imenuje Upravno vijeće Doma na mandat od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

Upravno vijeće Doma će s izabranim kandidatom za radno mjesto ravnatelja (m/ž), nakon donošenja Odluke o imenovanju, sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme od četiri godine u punom radnom vremenu.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

 1. Životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu i/ili presliku osobne iskaznice),
 3. diplomu (kao dokaz o stečenom akademskom zvanju i akademskom stupnju),
 4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 5. dokaz o ostvarenom radnom stažu na poslovima traženog akademskog zvanja i akademskog stupnja (kao dokaz da kandidat ima najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju),
 6. izjavu kandidata da ne postoji zapreka iz članka 213. Stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“  broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i  138/20),
 7. uvjerenje o nekažnjavanju, original, ne starije od mjesec dana.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze  o ispunjavanju traženih uvjeta uz natječaja, kao i sve dokaze  kojima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN br. 121/2017), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14), dužni su u prijavi pozvati se na to pravo, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN br. 121/2017), dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dostaviti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, odnosno dokazuje to rješenjem  ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN 33/92, 57/92 – Uredba o dopunama Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dokazuje to rješenjem  ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Osobni podaci kandidata obraditi će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i Uredbe (EU 201/679.

Prijave na natječaj sa traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostavlja se u zatvorenoj omotnici,  neposredno ili poštom, na adresu: Dom za starije osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, s naznakom «Natječaj za ravnatelja m/ž – ne otvarati».

Rok za podnošenje prijava je  8 (osam) dana od dana objave ovog natječaja u „Narodnim novinama“.

Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrati će se samo osoba koja pravovremeno podnese prijavu i traženu dokumentaciju, te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                

Predsjednica Upravnog vijeća Doma:

Anela Serdar Pašalić, prof.,v.r.

 

Više u pdf dokumentu:

Javni natjecaj za izbor i imenovanje ravnatelja (pdf)

Back to top