Natječaj – socijalni radnik/ca - Dom Ličko - senjske županije

JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos

 • socijalni/a radnik/ica – na određeno, puno radno vrijeme (postoji mogućnost rada na neodređeno puno radno vrijeme), 2 izvršitelja/ice.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Mjesto rada:
Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • završen preddiplomski i diplomski sveuči¬lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada (VSS)
 • položen stručni ispit
 • 1 godina radnog iskustva
 • odobrenje za obavljanje djelatnosti
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznice, putovnica ili domovnica)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja i stručnom zvanju (diploma)
 • dokaz o položenome stručnom ispitu
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja
 • Izjavu da ne postoji zapreka članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20).
 • odobrenje za obavljanje djelatnosti (licenca).

Kandidati prilažu cjelokupnu dokumentaciju u neovjerenom presliku, na hrvatskom jeziku. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor. Na razgovoru su kandidati obvezni predočiti izvornike dokumenata.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo to pravo te dokaz da je nezaposlen, sukladno članku 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Informacije u svezi s ostvarivanjem prava na prednost pri zapošljavanju, sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, nalaze se na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, dostavljene podatke kandidata obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci će se obrađivati u svrhu provođenja natječaja i zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se neće koristiti.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja, neposredno ili poštom, u zatvorenim omotnicama za pisma na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, s naznakom: »Ne otvaraj – za natječaj«.

Konačni izbor kandidata obavlja poslodavac.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

Ravnatelj:
Ivan Bronzović, dipl. učitelj

Natjecaj socijalni radnik-ca (pdf)

Back to top