Natječaj – socijalni radnik/ca - Dom Ličko - senjske županije

Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, OIB: 29577971491, raspisuje

NATJEČAJ
ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME

– na radno mjesto socijalnog radnika/ce – radno mjesto I vrste, 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme
Mjesto rada: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić.

Uvjeti:
– završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
– 1 godina radnog iskustva u propisanom akademskom zvanju i stupnju
– položen stručni ispit
– poznavanje rada na računalu
– nepostojanje zapreka iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13., 152/14. i 99/15.)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
1. presliku osobne iskaznice
2. izvornik ili ovjerenu presliku diplome o stečenom akademskom zvanju i stupnju
3. dokaz o položenom stručnom ispitu (izvornik ili ovjerena preslika)
4. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom  stažu (ne starije od 6 mjeseci)
5. uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
6. životopis (vlastoručno potpisan)

.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, uz prijavu su dužni dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, uz naznaku «Za natječaj – socijalni radnik/ca».

Osobe koje ne podnesu potpunu (urednu) i pravodobnu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj – socijalni radnik – ca (pdf)

Back to top