Natječaj – Referent za plan, analizu, izvješćivanje i obračun plaća - Dom Ličko - senjske županije

Na temelju članka 33. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), ravnatelj Doma za starije osobe i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

 

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radna mjesta:

  1. Referent za plan, analizu, izvješćivanje i obračun plaća: izvršitelja 1, na neodređeno, puno radno vrijeme (upražnjeno radno mjesto) Mjesto rada: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić

Uvjeti za radno mjesto:

  • završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij, odnosno stručni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog usmjerenja ekonomskog usmjerenja, jedna (1) god. radnog iskustva, poznavanje rada na računalu
  • da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)
  • potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od jednog mjeseca.
  • elektronički zapis (ili potvrdu) izdano od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu, ne starije od objave natječaja
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca, preslike ugovora i sl.),
  • preslika diplome (dokaz o završenom školovanju)

Izabrani kandidat dužan je dostaviti priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici neposredno ili poštom na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, s naznakom: »Prijava na javni natječaj« – i s navođenjem radnog mjesta –na koje se kandidat prijavljuje.
Rok za dostavu prijava je 8 dana od objave ovog natječaja u „Narodnim novinama“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije (www.dom-lickosenjska.hr), a sukladno čl. 10. st. 1. t. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15).

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Natjecaj – referent (pdf)

Back to top