Natječaj – PORTIR – 2 izvršitelja/ice - Dom Ličko - senjske županije

Na temelju članka 33. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), ravnatelj Doma za starije osobe i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto:

1. PORTIR – 2 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine, uz probni rad od tri mjeseca.

Mjesto rada: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić.

Uvjeti:

  • završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)
  • da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,16/17 i 130/17).

Uz prijavu obvezno priložiti:

  • životopis
  • presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju
  • presliku domovnice i/ili osobne iskaznice
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
  • potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od mjesec dana.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici neposredno ili poštom na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, s naznakom: »Prijava na javni natječaj« – i s navođenjem radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Rok za dostavu prijava je osam (8) dana od objave ovog natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije (www.dom-lickosenjska.hr), a sukladno čl. 10. st. 1. t. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15).

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ravnatelj:
Ivan Bronzović, dipl. učitelj

NATJECAJ ZA PORTIRE (pdf)

Back to top