Natječaj – njegovatelj/ica - Dom Ličko - senjske županije

Dom za starije osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, OIB:29577971494, m. b. 2780186,  raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos:

njegovatelj  (m/ž) – dva (2) izvršitelja, rad na određeno, puno radno vrijeme, zamjena za nenazočne radnice (bolovanje).

Mjesto rada: Dom za starije osobe Ličko – senjske županije, Podružnica Otočac, V. Nazora 16A, 53220 Otočac.

Uvjet:

  • završena osnovna škola i tečaj za njegu,
  • da ne postoji zapreka iz članka 261.  Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/2022)

Uz prijavu obvezno priložiti:

  1. životopis
  2. presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi
  3. presliku domovnice i osobne iskaznice
  4. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
  5. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od jednog mjeseca od dana objave natječaja.
  6. uvjerenje o položenom tečaju za njegovatelja

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, uz prijavu su dužni dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 (osam)  dana od dana objave natječaja kod  HZZ-a i web stranice Doma www.dom-lickosenjska.hr  na adresu:

Dom za starije osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, s naznakom „za natječaj“. O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17., 98/19., 84/21.), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. navedenog zakona. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20
DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti dokaze iz članka 49. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja  prava pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%
20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.,), dužni su se pozvati na članak 9. navedenog zakona, te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01. , 94/01., 103/03., 148/13, 98/19.), dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili prednost pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum, itd.).

Dom za starije osobe Ličko-senjske županije zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, bez obrazloženja.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, Dom za starije osobe Ličko-senjske županije obrađuje osobne podatke koje kandidat dostavi u okviru svoje prijave na natječaj. Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Domu za obradu osobnih podataka u svrhu provedbe ovog natječaja te obavještavanja kandidata (pojedinačna obavijest, oglasna ploča, internetska stranica i dr.). Svaki kandidat može u bilo kojem trenutku povući privolu za obradu svojih osobnih podataka, što ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole. Povlačenjem privole za obradu osobnih podataka Dom za starije osobe Ličko-senjske županije neće se  moći obratiti kandidatu za prijavu na natječaj.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka kandidat u vezi s obradom svojih podataka ima pravo na ispravak, na pristup, na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor radi obrade osobnih podataka te pravo na prigovor nadzornom tijelu.

Izabrani kandidat priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika, uz napomenu da nedostavljanje navedenog smatra se odustankom od prijema u službu.

Kandidati se primaju u radni odnos uz probni rad sukladno Pravilniku o radu.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na ženski i muški rod, a prema Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine”, broj 82/08, 69/17) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo. Nepotpune, nepravodobne prijave i prijave osoba koje ne ispunjavaju formalne uvjete neće se razmatrati. O istome kandidatima će se dostaviti pisana obavijest protiv koje kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Ravnateljica:

Ivanka Stilinović, dipl.oec.

Natjecaj-njegovatelj-ica (pdf)

Back to top