Natječaj na određeno – medicinska sestra-tehničar – Otočac - Dom Ličko - senjske županije

Na temelju članka 37. Statuta Doma za starije osobe Ličko – senjske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/2022),  v.d. ravnatelj Doma za starije osobe Ličko – senjske županije, raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto:

 

 1. medicinska sestra/tehničar (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, povećan opseg posla

Uvjeti:

 1. strukovno obrazovanje za zanimanje med. sestru/tehničara
 2. položen stručni ispit za zdravstvenog radnika (med. sestru/tehničara)
 3. odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore (važeća licenca)
 4. poznavanje rada na računalu
 5. da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23)

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • osobnu iskaznicu i/ili domovnicu (preslika)
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od jednog mjeseca od dana objave natječaja,
 • elektronički zapis (ili potvrdu) izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu, ne starija od objave natječaja,
 • preslika svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • važeće odobrenje za samostalan rad,
 • izjava da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/2022, 46/22, 119/22, 71/23).

Mjesto rada: – Dom za starije osobe Ličko – senjske županije, Podružnica Otočac, V. Nazora 16A, 53220 Otočac.

                

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici neposredno ili poštom na adresu: Dom za starije osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, s naznakom „Prijava za natječaj“- i sa navođenjem radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje. O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku. Rok za dostavu prijava je 8 (osam)  dana od dana objave natječaja kod  HZZ-a i web stranice Doma www.dom-lickosenjska.hr

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17., 98/19., 84/21.), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. navedenog zakona. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20
DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti dokaze iz članka 49. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja  prava pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20
ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%
20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.,), dužni su se pozvati na članak 9. navedenog zakona, te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01. , 94/01., 103/03., 148/13, 98/19.), dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili prednost pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum, itd.).

Dom za starije osobe Ličko-senjske županije zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, bez obrazloženja.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, Dom za starije osobe Ličko-senjske županije obrađuje osobne podatke koje kandidat dostavi u okviru svoje prijave na natječaj. Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Domu za obradu osobnih podataka u svrhu provedbe ovog natječaja te obavještavanja kandidata (pojedinačna obavijest, oglasna ploča, internetska stranica i dr.). Svaki kandidat može u bilo kojem trenutku povući privolu za obradu svojih osobnih podataka, što ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole. Povlačenjem privole za obradu osobnih podataka Dom za starije osobe Ličko-senjske županije neće se  moći obratiti kandidatu za prijavu na natječaj.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka kandidat u vezi s obradom svojih podataka ima pravo na ispravak, na pristup, na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor radi obrade osobnih podataka te pravo na prigovor nadzornom tijelu.

Izabrani kandidat priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika, uz napomenu da nedostavljanje navedenog smatra se odustankom od prijema u službu.

Kandidati se primaju u radni odnos uz probni rad sukladno Pravilniku o radu.

Kandidati koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu dužni su pristupiti vrednovanju sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Domu za starije osobe Ličko – senjske županije.
Kandidat koji ne pristupi vrednovanju ne smatra se kandidatom.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na ženski i muški rod, a prema Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine”, broj 82/08, 69/17) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola. Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo. Nepotpune, nepravodobne prijave i prijave osoba koje ne ispunjavaju formalne uvjete neće se razmatrati. O istome kandidatima će se dostaviti pisana obavijest protiv koje kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

KLASA:112-03/24-01/01
URBROJ:2125/75-02-24-04

U Gospiću, 26.01.2024. g.

v.d. Ravnatelj:
Darko Banić, dipl. oec.

Natjecaj na odredjeno – medicinska sestra-tehnicar (pdf)

Back to top