Natječaj – medicinska sestra/tehničar - Dom Ličko - senjske županije

Na temelju članka 33. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), ravnatelj Doma za starije osobe i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

 • medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme (upražnjeno radno mjesto),uz obvezni probni rok od 3 mjeseca

Mjesto rada: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić

Uvjeti za radno mjesto :

 1. završeno srednjoškolsko obrazovanje za med. sestru/tehničara
 2. položen stručni ispit za zdravstvenog radnika (med. sestru/tehničara)
 3. odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore (važeća licenca)
 4. najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 5. da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

Odnosno

 • Završena srednja medicinska škola po petogodišnjem programu obrazovanja za zanimanje medicinska sestra/tehničar opće njege
 • Odobrenje za samostalan rad
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,16/17 i 130/17)

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 mjeseca,
 • elektronički zapis (ili potvrdu) izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca, preslike ugovora i sl.),
 • preslika diplome, odnosno svjedodžbe završnog ispita srednje škole,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika), osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje medicinska sestra/tehničar opće njege,
 • važeće odobrenje za samostalan rad.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici neposredno ili poštom na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, s naznakom: »Prijava na javni natječaj« – i s navođenjem radnog mjesta –na koje se kandidat prijavljuje.

Rok za dostavu prijava je 8 dana od objave ovog natječaja u „Narodnim novinama“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije (www.dom-lickosenjska.hr), a sukladno čl. 10. st. 1. t. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15).

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ravnatelj:
Ivan Bronzović, dipl. učitelj

Natjecaj za med_sestru na neodredjeno (pdf)

Back to top