Naputak o provedbi jednostavne nabave - Dom Ličko - senjske županije

Na temelju članka 12. i članka 15. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16), te članka 33. Statuta doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, v.d. ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, dana 27.01.2017. godine donijela je slijedeći

NAPUTAK ZA PROVEDBU NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA NA KOJU SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVI (JEDNOSTAVNA NABAVA)

Naputak_jednostavna_nabava (pdf)

Back to top