Pravo na pristup informacijama - Dom Ličko - senjske županije

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Službenik za informiranje:
Ankica Jurjević, struč.spec.oec.

Dokumenti u pdf formatu:

Procedura o postupku davanja informacija

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Odluka o ustrojavanju Sluzbenog Upisnika o zahtjevima za pristup informacijama

Pravilnik o pravu na pristup informacijama

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Obrazac 2 Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac 3 Zahtjev za dopunu ili ispravak-informacije

Obrazac 4 Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Naknada za pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu:

Godišnje izvješće ZPPI 2015. g. (pdf)

Zakoni:

Zakon o pravu na pristup informacijama

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE

Ostali dokumenti:

ETIČKI KODEKS (pdf)

Objava vezano za članak 13 ZJN

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2011.g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2012.g.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Sjednice Upravnog vijeća Doma:

Obrazac za prijavu prisustvovanja sjednici

 

Back to top