Dokumentacija za nadmetanje – opskrba električnom energijom - Dom Ličko - senjske županije

Sukladno člancima 78.- 86. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11 , 83/13 , 143/13 i 13/14), članku 2.i 3. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (“Narodne novine”, broj 10/12) utvrđuje se slijedeća:

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
(EOJN 28.05.2014.g. , broj objave 2014/S 002 00264459)

 Opskrba električnom energijom – dokumentacija za nadmetanje (pdf)

Preuzmite dokument u pdf formatu.

Back to top